MINE DETECTION DOG (MDD)

MINE DETECTION DOG (MDD)

په افغانستان کې د ماین پاکول